• Menu
MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM | tanácsadás, oktatás, szolgáltatás
Menü

Munkavédelem

Amennyiben a lenti munkavédelemmel kapcsolatos témákban van szüksége segítségre, kérjük, keressen bennünket bizalommal:

Munkavédelem oktatás:

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait olyan színvonalon, hogy azt a munkavégzésük teljes tartama alatt készségszinten alkalmazni is tudják.

A munkavédelmi már első alkalommal a munkába állás napján kell oktatni, a betanítás időtartama alatt kell elsajátítatni és begyakoroltatni, majd a munkavégzés közben meghatározott időközönként kell az ismereteket felfrissíteni és megújítani.

Rendkívüli esemény, vagy baleset bekövetkezése indokolhatja, hatóság pedig elrendelheti rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartását.

A munkavédelmi oktatás fajtája a megvalósítását tekintve lehet elméleti és gyakorlati. Ezek tartalma az oktatás okától függ.

A munkavédelmi oktatásokhoz tematikát kell kidolgozni, amely munkabiztonsági feladat!

Minden a munkáltató által szervezett oktatás, tanfolyam, illetve továbbképzés tematikájába - annak fő tartalmától függetlenül - be kell iktatni a munkavédelmi témakört is.

A munkavédelmi oktatások megtörténtét, az ismeretek visszakérdezésének eredményességét hitelt érdemlően dokumentálni kell

Munkahelyi és kémiai, kockázatértékelések elkészítése:

A korszerű vállalat irányítás alapkövetelménye, hogy proaktívan és ne csak a kudarcokból (reaktívan) levont tanulságokból hozza meg a döntéseit a vezetőség. Ne csak a bekövetkezett balesetek vagy egészségkárosodások korrigálására épüljön a vezetési stratégia, hanem előretekintve kísérelje meg a veszélyeket azonosítani és intézkedéseivel azokat elfogadható szintre csökkenteni.

A munkahelyi kockázatelemzés során fel kell tárni az egy időben, egy konkrét személyt érő összes veszélyforrást és vizsgálni kell ezek együttes kockázatnövelő hatását.

A kockázatértékelés elkészítését követően lehet a kockázatokat műszaki, kollektív védelemmel, egyéni védő eszközök használatának alkalmazásával, szervezési intézkedésekkel, illetve ezzel három lehetőséggel hatékonyan kezelni.

A kockázatértékelés nem más, mint a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának szisztematikus elemzése, a technológiai és irányítási folyamatoknak az áttekintése, elemzése és értékelése.

A kockázatértékelés a potenciális veszélyek azonosítása, annak érdekében, hogy a kockázat nagysága becsülhető legyen.

A kockázatértékelés a megelőzés jelenleg legkorszerűbbnek tekintett eszköze, amely a meglévő munkahely és munkakörnyezet valós állapotából indul ki és feltárja, illetve meghatározza mindazokat a valószínűsíthetően bekövetkező egészségkárosító hatásokat és veszélyforrásokat, amelyek a munkafeladatokat végzőkre nézve, veszélyt vagy károsodást jelenthetnek.

A kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Vonatkozó jogszabály: törvény; munkavédelemről 1993. évi XCIII törvény

 

Munkavédelmi Szabályzat elkészítése és folyamatos frissítése:

A munkavédelmi szabályzat elkészítését jogszabály nem írja elő, viszont egy jól átgondolt és kidolgozott szabályzat összefoglalja egy vállalkozásnál jelentkező munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat

A szabályzat egy vállalkozás egész területére rögzíti a vezetők és a beosztott munkavállalók munkavédelmi feladatait. Kitér az alkalmazás munkavédelmi feltételeire, meghatározza az oktatás rendjét, az egyéni védő eszközökkel kapcsolatos szabályokat, védőital és tisztálkodó szerek juttatásának szabályait, a munkavégzésre vonatkozó általános- és specifikus követelményeket, valamint meghatározza a munkavédelmi eljárások rendjét.

Tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a vonatkozó és hatályos jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok a szabályzatba utalnak, továbbá amelyek a munkavédelemre vonatkoznak.

A munkavédelmi szabályozás elkészítése és dokumentálása komplex feladat és a készítése során szükséges bevonni a foglalkozás-egészségügyi orvost, a munkahelyi vezetőket, a munkavédelmi képviselőt és adott esetben a munkavállalókat is.

Gépek, emelőgépek, berendezések munkabiztonsági szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése

Személyes és telefonos ingyenes tanácsadás

Munkavédelem szolgáltatás ellátása folyamatos megbízással

Munkahelyi, úti balesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése az illetékes hatóságok felé

Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése

Egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása és a szabályzás rendjének kialakítása:

A hatályos jogszabályok szerint egyéni védő eszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amit rendeltetése szerint a munkavállalóknak kell viselniük, az egészségüket és a biztonságukat fenyegető egy, vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak.

Az egyéni védő eszközök juttatásának szabályait a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. A munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése részeként.

Az egyént védő eszközzel az indokolt lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait.

Fontos, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét írásban rögzíteni kell, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

Munkabaleset kivizsgálás:

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Az üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. Nem munkavédelmi kategória, erre utal, hogy az egészségbiztosítási törvény definiálja.

Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése:

A munkabalesetek kivizsgálásával, nyilvántartásával, jelentésével kapcsolatos törvényi követelményeket a jogszabályban meghatározottak alapján egységes rendszerbe foglalva kell kezelni. A jogviták elkerülése érdekében rendkívül fontos, hogy a munkáltató - a baleset súlyosságától függetlenül - a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzen a baleseti eseményekről, ennek érdekében szükséges az azonnali bejelentés.

A munkabalesetek kivizsgálása és bejelentése szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

Tapasztalataink szerint azoknak a munkabaleseteknek a száma, amelyek nem járnak három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel, jóval több, mint a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozóé. Ezek gyakran néhány perc munkaképtelenséggel, esetleg hétvégi "pihenéssel" járnak. Ezeknél a munkabaleseteknél sem szabad megfeledkezni a szakszerű elsősegélynyújtásról, a megelőző intézkedést, de a baleset üzemiségét is kizáró alkoholos befolyásoltság mértékének megállapításáról.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem határozza meg a munkaképtelenséggel nem járó balesetek, munkabalesetek kezelésével kapcsolatos követelményeket, a munkáltató saját maga határozza meg, hogy az ilyen esetekben a vizsgálat módját, mélységét.

A jogviták elkerülése érdekében a tényadatok rögzítésén túlmenően célszerű meghatározni a baleset bekövetkezésének okát és intézkedést foganatosítani a hasonló baleset megelőzése érdekében.

A Smart Safety Bt vállalja munkabalesetek kivizsgálását annak gyökérokainak feltárását, és a jegyzőkönyv szakszerű elkészítését.

Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal.

Munkavédelmi üzembe helyezés:

A megvásárolt és a már beüzemelt gépet csak azután szabad szervezett munkavégzés keretében használni, miután a munkavédelmi törvény alapján az üzemeltető ezen berendezés üzemeltetését írásban elrendeli. Az üzembe helyezés elrendelésének feltétele, hogy a gép munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát elvégezzék és a vizsgálat követelményeinek a gép megfeleljen.

Szükséges dokumentációk:

  • géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv
  • magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítás
  • régi gépek esetén EK konformitási nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)
  • új gyártású gépek esetén CE nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)

 

A munkavédelmi előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges munkavédelmi utasítások.

Érintésvédelem

Első lépés a villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata, amelyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. Ezt a vizsgálatot csak érintésvédelmi felülvizsgáló jogosultsággal rendelkező villanyszerelőt végezheti.

Megfelelőségi tanúsítvány

Csak olyan gépet lehet üzembe helyezni, ami rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ez igazolja azt, hogy gép megfelel a biztonsági követelményeknek. Régi gépeknél ennek felelt meg a "Munkavédelmi minősítő bizonyítvány" ami ugyan már megszűnt, de ezeknél a gépeknél általában elfogadják a felügyelők.

A dolgozók egészségi alkalmassága

A veszélyes gépeken dolgozóknál különösen oda kell figyelni arra, hogy a gépen dolgozók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálata érvényes legyen, ugyanis ez is okot adhat a munkavédelmi bírság kiszabására.

Munkavédelem bejárások szervezése, az észrevételek dokumentálása, intézkedési tervek készítése

Havi rendszeres megbízás esetén ellátjuk a jogszabályban meghatározott munkavédelmi feladatokat. Telephelyén, munkaterületein előre leegyeztetett rendszerességgel ellenőrzéseket tartunk, a bejárások során feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet és intézkedési tervet készítünk.

 

Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)

Vállaljuk új vagy folyamatban lévő hatósági ügyének gondozását és szükség esetén átvesszük Öntől a hatósági kapcsolattartással járó feladatokat is.

Scroll To Top